[Ana Sayfa] [Merkez Hakkında] [Psikoteknik Değerlendirme] [Merkeze Nasıl Başvurulur?] [Merkezde Verilen Hizmetler]

[Güvenli Sürücülük] [Laboratuvardan Görüntüler] [Bağlantılar] [Yayınlar] [İletişim]

MERKEZİMİZDE VERİLEN HİZMETLER 

Sürücülere Verilen Hizmetler

Ehliyeti Elinden Alınan Sürücülere Psiko-teknik Değerlendirme

Ticari Taşıt Sürücülerine Psiko-Teknik Değerlendirme

Güvenli Sürücü Seçimi

Güvenli Sürücü Davranışı Geliştirme ve İnsan İlişkileri Eğitimi

 

Endüstri Kuruluşlarına Verilen Hizmetler

Psikolojik Değerlendirme

Motor Performans Değerlendirmesi

 

 

EHLİYETİ ELİNDEN ALINAN SÜRÜCÜLERE PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 1yıl içinde 5 kez hız ihlali, 1 yıl içinde 2. kez 100 ceza puanını doldurma ve 5 yıl içinde 3 kez alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyetlerine el konulan sürücülere, Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatrik muayene hizmeti verilmektedir.

 

MADDE 48- Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı

“Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur.”

Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde;

Birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265.300.000 lira para cezası uygulanır.

İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve haklarında 332.600.000 lira para cezası uygulanır. Ayrıca bu sürücüler Sağlık Bakanlığı’nca, esas ve usulleri Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları’nca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir.

Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532.600.000 lira hafif para cezası uygulanır. Ayrıca, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir.

 

MADDE 51- Hız sınırlarına uyma

Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını; yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 64.700.000 lira, yüzde otuzdan fazla aşan sürücüler 131.900.000 lira para cezası uygulanır.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden  geçirilerek  sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri  iade edilir.

 

MADDE 118- Ceza puanı uygulaması

Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

 

TİCARİ TAŞIT SÜRÜCÜLERİNE PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME

Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin (25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete) 60/e maddesi uyarınca ticari taşıt kullanan sürücülere psikoteknik değerlendirme hizmeti verilmektedir. Buna göre ticari taşıt kullanan sürücüler ya bağlı bulundukları şirketler aracılığıyla ya da bireysel olarak merkezimize başvurup, psikoteknik değerlendirme raporu alabilirler. Merkezimize başvurmak için tıklayınız...

 

Karayolları taşıma Yönetmeliği -Madde 60

Sürücülerde Aranacak Şartlar: Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için:

Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları

Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi  okullardan  birini  bitirmiş olmaları

Eşya ve kargo  taşımacılığında ilköğretim okullarından  birini  bitirmiş olmaları

Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları

Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu  yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları

Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin,  26 yaşından gün almış ve 60 yaşından gün almamış olmaları

Eşya ve kargo  taşımacılığında çalışacak sürücülerin,  60 yaşından gün almamış olmaları

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları

Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları

şarttır.

 

Bu maddeye aykırı hareket eden Yetki Belgesi sahiplerine beş ihtar verilir ve ihtarların toplam sayısı 50 adete ulaşınca ilgilinin Yetki Belgesi iptal edilir. Yetki Belgesi sahipleri,  bu Yönetmeliğin ilgili yetki belgesi sahipleri için öngördüğü şartlarını bir yıl içinde yerine getirmek  zorundadırlar.

 

GÜVENLİ SÜRÜCÜ SEÇİMİ

Bünyesinde çok sayıda TIR, KAMYON, OTOBÜS, MİNİBÜS gibi taşıt bulunduran firmalara, sürücülerinin "güvenli araç kullanma yetenekleri"ne sahip olup olmadığını belirlemek için Psiko-teknik ve Psikolojik Değerlendirme hizmeti verilmektedir.

 

GÜVENLİ SÜRÜCÜ DAVRANIŞI GELİŞTİRME ve İNSAN İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

Güvenli sürücülükte insan faktörü, sürücü davranışını etkileyen faktörler, iletişim, stresle başa çıkma, öfke denetimi gibi konuları içerir, eğitim verilecek grubun ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

 

ENDÜSTRİ KURULUŞLARINA VERİLEN HİZMETLER

İşletmelerde işe uygun eleman seçiminde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde Psiko-teknik, Motor Performans ve Psikolojik  Değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır. bu uygulamalarda kişilerin, el-göz koordinasyonları, ince motor becerileri, dikkat, tepki hızı ve konsantrasyon gibi bilişsel ve psikomotor yeteneklerini ölçülmesi ve böylece işe en uygun kişilerin saptanarak üretimin artırılması hedeflenmektedir.

 

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Psikolojik değerlendirme; kişilik özelliklerinin tutum ve davranışlarının, risk alma düzeylerinin ölçekler ve yapılandırılmış görüşme yoluyla incelenmesidir. Böylece kişilerin yetenek ve becerilerinin yanı sıra kişilik, tutum ve davranış özellikleri açısından işle uygunluğu değerlendirilmektedir

 

MOTOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Motor Performans Testleriyle şu beceriler ölçülmektedir:

İnce el becerisi

Kaba el becerisi

El-kol sabitliği

El-göz koordinasyonu